Al een tijd staan er een aantal functies open binnen Lycurgus die noodzakelijk zijn om ook volgend seizoen nog een als vereniging door te kunnen gaan. Sinds begin van het seizoen 2021-2022 zitten we zonder voorzitter en wedstrijdzaken. Sinds 1 januari ook zonder penningmeester. Deze taken worden nu nog opgepakt door andere maar ook zij zullen hier na dit seizoen mee stoppen. Het is dus noodzakelijk dat we nieuwe mensen vinden. Sommige taken kosten maar een paar uurtjes per week en zijn dus prima te doen naast werk en sport.

Laatste update: 15 januari 2022

In het kort

Helaas hebben we op dit moment meerdere openstaande vacatures die zo snel mogelijk gevuld dienen te worden. We zoeken onder meer een voorzitter, penningmeester, coördinator wedstrijdzaken en coördinator scheidsrechters. We willen alle leden en ouders van jeugdleden vragen hier serieus over na te denken.

Voor aanmelden of meer informatie kan je altijd mailen naar het bestuur, de TC of de JC.

Hieronder kan je de taakomschrijvingen vinden voor alle functies. Praat er met je team over of er niemand is die dit alleen of eventueel samen met iemand anders wil doen. De deadline voor het vinden is van mensen voor deze functies is de ALV in april. Op deze ALV dient er gewisseld te worden met de oud-bestuurders en

Direct naar:

Voorzitter

Hoofdtaak:

Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid, houdt toezicht op het verenigingsleven en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.

Taken:

 • Officieel woordvoerder van de vereniging (richting gemeente en NEVOBO)
 • Heeft een visie op de toekomst van de vereniging en bepaalt het verenigingsbeleid in samenspraak met de overige bestuursleden en commissies
 • Ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid
 • Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid
 • Leidt de algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering
 • Begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken
 • Laat zich periodiek informeren door de commissies en houdt ‘voeling’ met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid
 • Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor
 • Onderhoudt de formele en informele contacten binnen de vereniging
 • Treedt bemiddelend op in geval van conflicten binnen de vereniging
 • Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, ouders en externen
 • Neemt deel aan representatieve taken van het bestuur
 • Vertegenwoordigt (het bestuur van) de vereniging naar de Nevobo en andere externe partijen

Tijdsinvestering:

2-3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Penningmeester

Hoofdtaak:

Verantwoordelijk voor het financiële beleid en beheer van de vereniging. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.

Taken:

 • Verantwoordelijk voor het financieel beheer binnen de vereniging, zoals de inning van contributies, gelden voor spelerspasjes, opbrengsten van sponsoracties, adverteerders, boetes
 • Het doen van betalingen van NEVOBO bijdragen, zaalhuur gemeente, trainersvergoedingen, technisch materiaal, boetes en overige kosten, zoals attenties en activiteiten kosten
 • Het bijhouden van alle inkomsten en uitgaven in het online boekhoudpakket
 • Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording
 • Beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld
 • Verzorgt de administratie van (en de controle op) alle inkomsten en uitgaven van de vereniging
 • Draagt zorg voor eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging
 • Beheert bankrekeningen
 • Stelt een jaarlijkse begroting op, controleert en bewaakt deze
 • Beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag
 • Pleegt overleg met de kas(controle)commissie en geeft de kas(controle)commissie inzage in alle bescheiden en middelen en verstrekt haar alle gewenste informatie
 • Verzorgt op de Algemene Ledenvergadering (ALV) het financieel jaarverslag, de begroting (voor het komende verenigingsjaar) en het contributie voorstel

Tijdsinvestering:

1-2 uur per week. Meer uren tijdens de tweejaarlijke contributieronde (2x 10 uur) en bij het maken van de begroting/resultaten. (1x 5 uur)

Wedstrijdzaken

Hoofdtaak:

Organisatie van de competitie(s).

Taken:

 • Eerst verantwoordelijke voor het goede verloop van de competitie.
 • Draagt zorg voor het afstemmen van de verantwoordelijkheden omtrent de competitie
 • Stemt het competitieaanbod van de vereniging af met de technische commissie
 • Is verantwoordelijk voor het inschrijven van de leden voor de competitie en voor de indeling van de teams
 • Is verantwoordelijk voor het inschrijven van de competitieteams bij de Nevobo en het invoeren van de begintijden
 • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken tijdens de competitiedagen
 • Aanspreekpunt voor wedstrijdzaken / competitiezaken binnen de vereniging
 • Draagt zorg voor eventuele wijzigingen aan het speelschema door afmeldingen/verplaatsingen

Tijdsinvestering:

1 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Scheidsrechtercoordinator

Hoofdtaak:

Zorgt voor de werving en opleiding van scheidsrechters op alle niveaus binnen de vereniging.

Taken:

 • Invertariseerd de benodige scheidsrechter ieder seizoen
 • Zorgt voor het aanbieden van de juiste opleiding aan de scheidsrechters
 • Plant de verenigingsopleidingen voor de laagste twee scheidsrechtersniveau
 • Is verantwoordelijk voor de werving/aanmelding van nieuwe scheidsrechters
 • Verzorgt het contact met de NeVoBo aangaande scheidsrechterszaken

Tijdsinvestering:

1 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.